Język: PL
Waluta: PLN
Dostawa do: Polska
Logowanie/Rejestracja
Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program lojalnościowy organizowany jest i zarządzany przez firmę petside.pl, ul. Bol. Chrobrego 19/1, 58-240 Piława Górna, telefon: +48 737449405, adres e-mail: info@petside.pl, NIP: 8821989275, REGON: 363123365, prowadzącą Serwis pod adresem internetowym www.petside.pl.
 2. Program lojalnościowy rozpoczyna się z dniem 20.01.2016r. i obowiązuje do 31.12.2016r. włącznie.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa oraz obowiązki Uczestników Programu lojalnościowego, w tym zasady przyznawania Punktów.
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje, oznaczają:
  1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym, oferowanym przez Organizatora,
  2. Program lojalnościowy - promocja dla Użytkowników Serwisu internetowego www.petside.pl polegająca na gromadzeniu przez Użytkownika punktów w celu późniejszej wymiany ich na Rabat w składanym zamówieniu po zebraniu odpowiedniej ilości punktów,
  3. Organizator – firma petside.pl, ul. Bol. Chrobrego 19/1, 58-240 Piława Górna, telefon: +48 737449405, adres e-mail: info@petside.pl, NIP: 8821989275, REGON: 363123365, prowadząca Serwis pod adresem internetowym www.petside.pl.
  4. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przystąpiła do Programu lojalnościowego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,
  5. Serwis - serwis internetowy funkcjonujący pod domeną www.petside.pl, należący do Organizatora, w ramach którego Organizator świadczy usługi, 
  6. Saldo punktowe - ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów w ramach Programu lojalnościowego,
  7. Rabat - 10% zniżki na zakup Produktów poprzez Serwis internetowy organizatora w ramach jednego Zamówienia, nie uwzględniając kosztów wysyłki,
  8. Punkty - przyznane przez Organizatora punkty za dokonany zakup usług w Serwisie. Wysokość punktów zależy od zakupionej usługi i wysokości dokonanej wpłaty przez Uczestnika. Jeden (1) punkt odpowiada jednej (1) złotówce polskiej.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu Programu lojalnościowego nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Uczestnik oświadcza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie lojalnościowym.
 7. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin Programu lojalnościowego nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu www.petside.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Program lojalnościowy skierowany jest do Uczestników korzystających z Usług świadczonych przez Serwis Organizatora.
 2. Uczestnictwo  w Programie lojalnościowym jest nieodpłatne.
 3. Przystąpienie do Programu lojalnościowego następuje poprzez rejestracje w serwisie oraz akceptację regulaminu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zażądać od Organizatora wykreślenia go z listy uczestników Programu oraz zamknięcia jego Konta Uczestnika.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego konto nie podlega przeniesieniu na innych Uczestników.
 6. Informacje dotyczące Programu lojalnościowego będą przekazywane na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

§3. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Organizator przyznaje Punkty Uczestnikom za zakup dokonany za pośrednictwem Serwisu internetowego Organizatora.
 2. Punkty w ramach Programu lojalnościowego mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 3. Punkty naliczane są według następujących reguł: za każdą wydaną przez Uczestnika złotówkę w Serwisie, otrzyma on od Organizatora 1 Punkt.
 4. Organizator określa i podaje do wiadomości, za zakup jakich Usługi będą przyznawane Uczestnikom Punkty.
 5. Punkty gromadzone i ewidencjonowane są na indywidualnym Koncie Uczestnika.
 6. Uczestnik jest na bieżąco informowany o zmianach Stanu konta na swoim Koncie Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania Uczestnikom dodatkowych Punktów lub nagród w ramach konkursów lub innych działań promocyjnych, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 8. Warunki Programu lojalnościowego nie łączą się z innymi promocjami, akcjami i ofertami specjalnymi, chyba że Organizator dopuszcza taką możliwość.
 9. Organizator zastrzega, iż nie istnieje możliwość łączenia Kont Uczestników lub dokonywania przelewu Punktów pomiędzy nimi.
 10. W przypadku śmierci Uczestnika Programu lojalnościowego, spadkobierca chcący zrealizować Punkty powinien skontaktować się z biurem obsługi.

§4. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW

 1. W przypadku zgromadzenia 800 Punktów w ramach Programu lojalnościowego Użytkownik może wymienić je na Rabat.
 2. Po przekroczeniu progu punktowego Użytkownik dostaje na swój e- mail voucher z kodem rabatowym uprawniającym go do 10% zniżki na zakupy (voucher przypisany jest do użytkownika).
 3. W celu skorzystania z Rabatu Użytkownik musi złożyć zamówienie.
 4. Jednorazowy Rabat na Produkty zostanie automatycznie naliczony w koszyku zakupowym tego zamówienia po wpisaniu kodu rabatowego.
 5. W związku z wewnętrznym procesem przetwarzania danych w Programie lojalnościowym, przyznane Uczestnikowi Punkty mogą nie być dostępne niezwłocznie po ich przyznaniu na Koncie Uczestnika.
 6. Po złożeniu zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, Saldo punktowe Użytkownika zostanie pomniejszone o równowartość Progu punktowego.
 7. Dla zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, Saldo punktowe Użytkownika nie podlega powiększeniu.
 8. W przypadku braku terminowej wpłaty za zamówienie, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, wykorzystane do uzyskania rabatu Punkty nie podlegają zwrotowi Użytkownikowi.
 9. W przypadku zwrotu lub reklamacji Produktu przez Użytkownika, Punkty w ilości odpowiadającej wartości Produktu odejmowane są od Salda punktów Użytkownika.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Uczestnika Programu lojalnościowego danych oraz za wszelkie zmiany tych danych służące do identyfikacji Uczestnika.
 11. Przyznane w ramach Programu lojalnościowego Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, nie mogą być przedmiotem sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania osobie trzeciej.

§5. USTANIE UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym w każdej chwili, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej za pośrednictwem Konta Uczestnika lub poczty e-mail.
 2. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Uczestnikowi uczestnictwa w Programie lojalnościowym w każdym czasie, w przypadku gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy udostępnił dane do Konta Uczestnika osobie nieupoważnionej albo zrealizował lub realizuje Punkty za zakupy dokonane przez innych Uczestników.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odwołania należy składać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu www.petside.pl.
 5. Zakończenie uczestnictwa w Programie lojalnościowym jest równoznaczne z utratą zgromadzonych przez Uczestnika Punktów.
 6. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie lojalnościowym, Organizator przestaje przetwarzać dane osobowe tego Uczestnika w celach realizacji Programu lojalnościowego. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przechowywania danych Uczestnika dla celów dowodowych, na ewentualność dochodzenia roszczeń przez Uczestnika lub z innych uzasadnionych przyczyn.

§6. ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA

 1. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora celem zapewnienia m.in. bezpiecznego funkcjonowania Programu, wprowadzenia dodatkowych rozwiązań dla Uczestników, zapobiegania nadużyciom lub z powodu innych ważnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Programu lojalnościowego.
 2. O każdorazowej zmianie niniejszego Regulaminu Uczestnik będzie indywidualnie powiadamiany za pośrednictwem komunikatu w ramach Konta Uczestnika lub poprzez wiadomość e-mail na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 3. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.petside.pl. Wszelkie czynności dokonane przez Uczestników przed zmianą Regulaminu Programu lojalnościowego, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów. Uczestnik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może odstąpić od Programu lojalnościowego.
 4. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie nie zgłosi braku ich akceptacji i nie wypowie uczestnictwa w Programie lojalnościowym, przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował.
 5. Uczestnik nie akceptujący zmian w Regulaminie, nie może dalej korzystać z Programu lojalnościowego, jednak przysługuje mu prawo do wykorzystania zgromadzonych Punktów na dotychczasowo obowiązujących warunkach.

§7. REKLAMACJA

 1. Uczestnik może złożyć reklamację w przypadku, gdy warunki Programu lojalnościowego przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Organizatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Organizator zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Uczestnika reklamacji w przeciągu 14 dni od jej zgłoszenia.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Organizatora po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu, skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Niniejszy zapis dotyczy jedynie Uczestników, będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu www.petside.pl .
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Uczestnika Programu lojalnościowego.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przystępując do Programu lojalnościowego, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych przez siebie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.  
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu lojalnościowego jest Organizator.
 3. Uczestnikowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883), w szczególności ma on prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 4. Uczestnik Programu lojalnościowego wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianie Stanu konta, możliwości zdobycia dodatkowych Punktów oraz innych wiadomości ściśle związanych z uczestnictwem w Programie lojalnościowym.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Uczestników Programu lojalnościowego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków Programu lojalnościowego, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Programie lojalnościowym zawarte w materiałach promocyjnych i reklamach mają charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu Serwisu dostępnego na stronie Serwisu www.petside.pl oraz właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem, a Uczestnikami Programu lojalnościowego rozstrzygane będą polubownie, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Zapis pkt 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy Uczestników, będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku konsumentów, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Regulamin Programu lojalnościowego obowiązuje od 20.01.2016 roku.