Język: PL
Waluta: PLN
Dostawa do: Polska
Logowanie/Rejestracja
Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.petside.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.petside.pl prowadzony jest przez firmę petside.pl, ul. Bolesława Chrobrego 19/1, 58- 240 Piława Górna, telefon: +48 737449405, adres e-mail: info@petside.pl, NIP: 8821989275, REGON: 363123365.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego www.petside.pl .
 3. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
  2. Administrator – petside.pl, ul. Bolesława Chrobrego 19/1, 58- 240 Piława Górna, telefon: +48 737449405, adres e-mail: info@petside.pl, NIP: 8821989275, REGON: 363123365, zarządzający Serwisem internetowym oraz pośredniczący w zawieraniu umów między Sprzedawcą a Kupującym;
  3. Serwis internetowy – platforma sprzedażowa prowadzona przez Administratora w języku polskim, za pośrednictwem której świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;
  4. Sprzedawca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
  5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
  6. Formularz rejestracji – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający założenie Konta;
  7. Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
  8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą e-mail i hasłem podanym przez Kupującego lub Sprzedawcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Kupującego lub Sprzedawcy;
  9. Panel – udostępniony przez Administratora indywidualny panel, zapewniający dostęp do prowadzonego w Serwisie Konta;
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego;
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, za pośrednictwem Serwisu internetowego;
  12. Produkt – dostępna w Serwisie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
  13. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub poprzez ich usuwanie;
  14. Datek charytatywny – kupon odpowiadający wartości wyrażonej w polskiej walucie (PLN), mający na celu gromadzenie datków na rzecz wybranych organizacji charytatywnych;
  15. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem;
  16. Organizacja charytatywna – organizacja pożytku publicznego, fundacja lub inna organizacja charytatywna, której działalność może wspierać zarówno Kupujący jak i Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu;
  17. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), zawierana przez Sprzedawcę lub Kupującego z Administratorem;
  18. Prowizja – rodzaj opłaty stanowiącej formę wynagrodzenia Administratora, pobierana z tytułu pośredniczenia w nawiązaniu Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Prowizja uiszczana jest przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  19. Siła wyższa – zdarzenie przyszłe, nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mające charakter katastrofalnych działań przyrody (vis naturalis), aktów władzy publicznej, którym nie można się przeciwstawić (vis imperii), oraz aktów siły zbrojnej w trakcie zaburzeń życia zbiorowego, takich jak wojna, zamieszki (vis armata), a także nagłych poważnych awarii przemysłowych i technologicznych czy też wstrzymania dostaw energii,  które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają na:
  1. pośredniczeniu w zawieraniu Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym poprzez umożliwienie im korzystania z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  2. umożliwieniu Kupującemu i Sprzedawcy prowadzenia Konta w Serwisie;
  3. prowadzeniu Newslettera.
 5. Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 6. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.petside.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Sprzedawca oraz Kupujący mają prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu w formie e-mail oraz hasła).
 4. Sprzedawca oraz Kupujący są odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa własnego Konta.
 5. Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 6. Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązani są do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 7. Sprzedawca oraz Kupujący mogą zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: info@petside.pl wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Do korzystania z Serwisu internetowego www.petside.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług z dołożeniem należytej staranności.
 2. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 3. Podczas wypełniania Formularza rejestracji i wysłaniu go do Administratora, Kupujący lub Sprzedawca otrzymują na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny. Potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego jest tożsame z zawarciem Umowy.
 4. Kupujący oraz Sprzedawca uzyskują dostęp do Konta za pośrednictwem loginu (adresu e-mail) i hasła.
 5. Administrator i Kupujący zawierają Umowę na czas nieokreślony. Zawarcie Umowy nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Administratora: info@petside.pl.
 6. Administrator i Sprzedawca zawierają Umowę na czas nieokreślony. Usługi na rzecz Sprzedawcy są świadczone przez Administratora nieodpłatnie, z zastrzeżeniem postanowienia §3 pkt 7 niniejszego Regulaminu.
 7. Administrator pobiera ustaloną ze Sprzedawcą prowizję od każdej sprzedaży dokonanej przez Sprzedawcę przy użyciu Serwisu.
 8. Administrator przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę dochód z jego sprzedaży potrącony o należną Administratorowi prowizję oraz potrącony o 2% przeznaczonych na cele charytatywne (jeśli sprzedawca wyraził taką wolę), powiększony o koszty wysyłki, w stosunku miesięcznym, do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. W szczególnych przypadkach wypłata może następować częściej, wówczas należy uzgodnić częstotliwość wypłat z Administratorem.
 9. Na życzenie Sprzedawcy Administrator wystawia raz w miesiącu fakturę VAT na łączną wartość prowizji pobranej w ciągu miesiąca.
 10. Wszelkie kwoty, które mają zostać zapłacone przez Administratora Sprzedającemu uważane są za zapłacone z chwilą złożenia przez Administratora odpowiedniego polecenia przelewu.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty dla Sprzedającego, jeżeli poweźmie uzasadnioną informację, że Sprzedający dopuścił się rażącego złamania zasad niniejszego Regulaminu.
 12. Umowa zawarta przez Administratora i Sprzedawcę może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z dniem rozwiązania Umowy wszelkie wierzytelności stają się wymagalne.
 13. Podczas dokonywania Zamówienia, Kupujący ma możliwość dodania do niego dowolnej ilości Datków. Wartość jednego Datku wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100).
 14. Wartość Zamówienia zostaje powiększona o wartość Datków.
 15. Cel, na który zostanie przeznaczony dochód ze sprzedaży Datków wskazany jest przed dokonaniem Zamówienia przez Kupującego. Kupujący może dowiedzieć się więcej o przedsięwzięciach charytatywnych za pośrednictwem odnośnika „Dowiedz się więcej o akcji” oraz strony "Pomagamy zwierzętom."
 16. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do powiększenia cen swoich produktów o 2% (przed ustaleniem ceny końcowej i podaniem do publicznej wiadomości na stronie Serwisu internetowego), z których dochód przekazywany będzie na rzecz Organizacji charytatywnych wspieranych przez Administratora.
 17. Procent ze sprzedaży przeznaczany na rzecz Organizacji charytatywnych przez Sprzedawcę potrącany jest w stosunku miesięcznym i przekazywany jest po 6 miesiącach na rachunek bankowy wybranej przez Administratora Organizacji .
 18. W sytuacji, o której mowa w §3 pkt 17, Sprzedawca zaznacza na stronie swojego Panelu informację wskazującą, że działa on na rzecz Organizacji charytatywnych.
 19. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora Newslettera.
 20. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Aby tego dokonać wystarczy kliknąć w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdego Newslettera.

 

§4. PŁATNOŚCI I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w zakładce „Dostawa” na stronie produktu oraz w trakcie składania Zamówienia, a także ceny Datku charytatywnego.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu w formie wiadomości e-mail. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w poprzednim zdaniu.
 4. Płatność za Produkty udostępniane przez Sprzedawcę w Serwisie odbywa się za pośrednictwem operatora płatności internetowych Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wielickiej 72, 30- 552 Kraków, REGON 240770255, NIP 6342661860, KRS 0000296790.
 5. Koszty wysyłki, pokrywane przez kupującego,  są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania.

 

§5. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do zawierania i wykonywania Umów sprzedaży oraz zapłaty Administratorowi wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wraz z Produktami będzie dostarczał Kupującym odpowiednie dokumenty księgowe dokumentujące Umowę Sprzedaży oraz wszelkie inne wymagane prawem dokumenty;
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania wszelkich danych osobowych, które zostały mu przekazane, w sposób zgodny z przepisami prawa, z zastosowaniem co najmniej takich samych środków bezpieczeństwa, jakie zostały przyjęte przez Administratora w polityce prywatności.

 

§6. REKLAMACJE

 1. Zarówno Sprzedawca, jak i Kupujący mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poinformowanie Administratora o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Portalu należy kierować na adres: petside.pl, ul. Bol.Chrobrego 19/1, 58-240 Piława Górna lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: info@petside.pl .
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Sprzedawcy lub Kupującego, adres poczty elektronicznej e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie odpowiednio Sprzedawcy lub Kupującego.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Sprzedawcę lub Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Sprzedawcę lub Kupującego, chyba, że zgłoszą oni chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
 8. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie terminu wskazanego w pkt 6. niniejszego paragrafu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego lub Sprzedawcę, w szczególności za zdolność Sprzedawcy do sprzedaży lub wypłacalność Kupującego.
 2. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
 3. Administrator ma możliwość przeglądania oraz weryfikacji danych oraz innych materiałów umieszczonych przez Sprzedawcę na stronie Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem i dostarczaniem przez Sprzedawcę oraz Kupującego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych i treści oraz nieprzestrzeganiem przez nich warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca oraz Kupujący ponoszą odpowiedzialność za szkody lub koszty spowodowane przez ich nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione korzystanie z Serwisu i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w funkcjonowaniu Serwisu powstałe w wyniku ich działań lub zaniechań.
 6. Odpowiedzialność Administratora względem Sprzedawcy, o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy zarówno ewentualnego wystąpienia szkody rzeczywistej (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), będących następstwem niezastosowania się Sprzedawcy do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów przekazanych przez Administratora z uwagi na fakt zawarcia Umowy o świadczenie usług.
 7. W związku z powyższym Administrator nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Sprzedawcy.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu usług z powodu Siły wyższej.

 

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli,
  8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku Sprzedawcy lub Kupującego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.
 4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego do Sprzedawcy drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 5. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu do Sprzedawcy wraz z dokumentem umożliwiającym zweryfikowanie dokonania zakupu (lub jego kopią) w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego www.petside.pl są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego www.petside.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego www.petside.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe Kupującego i Sprzedawcy, bez uzyskania ich wyraźnej zgody, nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.
 4. Kupujący i Sprzedawca mają możliwość dostępu do dotyczących ich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Platformy sprzedażowej na stronie www.petside.pl .

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Kupującego lub Sprzedawcy, nabytych przez nich przed wprowadzeniem zmian.
 4. Administrator informuje o zmianach Regulaminu poprzez przedstawienie aktualnego Regulaminu niezwłocznie po pierwszym logowaniu przez Kupującego i Sprzedawcę lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Kupującego i Sprzedawcy.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz inne właściwe.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2016 roku.